Tanka – An Cuan Mòr

Nèamh, Cruinne-cè,
uisge agus teine ceangail
Sinn abair soraidh
“Ta mo ghràdh ort a-ghnàth,
chi mi a-rithist thu”

image

(translation from Scottish Gaelic)

Tanka – Big Ocean

Heaven, Earth,
fire and water unite
We say farewell
“I will love you always,
we’ll meet again”